dinsdag, 17 december 2013 10:13

Michel Hus van Open VLD naar N-VA in Mol

Ex-voorzitter van Open VLD Mol Michel Hus stapt over naar de lokale afdeling van N-VA. Hus was van 2001 tot 2007 fractieleider voor de Molse liberalen in de gemeenteraad. Hus maakte de overstap omdat hij zich naar eigen zeggen niet meer kan vinden in de beleidskeuzes die Open VLD Mol maakt.

Gepubliceerd in Regio Nieuws

Voor de eerste keer in Kasterlee kan een gemeenteraadslid via Skype de gemeenteraad van 17 december volgen. Yoleen Van Camp, raadslid van N-VA, zit dan in het buitenland. Ze vroeg en kreeg toestemming van de voorzitter alsook van de fractievoorzitters om de zitting te volgen via Skype. Ze moet zich wel onthouden van tussenkomsten enkel alleen maar volgen. De voorzitter van de gemeenteraad Rob Guns van CD&V zegt dat het bestuur aantoont dat het een open beleid voert en mee is met de tijd. De laatste gemeenteraad van het jaar is de belangrijkste. Het meerjarenplan van Kasterlee staat onder meer op de agenda.

Gepubliceerd in Regio Nieuws
zaterdag, 21 december 2013 11:38

Voorstelling meerjarenplan 2014-2019

 Tijdens de laatste gemeenteraad van 2013 werd het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. Hierin maken stadsbestuur, OCMW, het Autonoom Gemeente Bedrijf en de politiezone hun plannen bekend voor de volgende jaren. Tijdens dezelfde zitting werd ook het stadsbudget 2014 goedgekeurd. Eind januari krijgt elke burger een extra editie van InfoGeel in de bus waarin het meerjarenplan uitgebreid wordt toegelicht.  

Het meerjarenplan kwam tot stand met de inbreng van Gelenaren, adviesraden, medewerkers en mandatarissen.

 

Het lokaal bestuur is er in geslaagd om, ondanks de financiële crisis, ruimte te scheppen voor investeringen en nieuwe projecten waar alle Gelenaren wat aan hebben. Dit is mogelijk omdat het bestuur samen met de diensten naast het meerjarenplan ook een herstelplan gemaakt heeft dat we er in verwerkt hebben. In het herstelplan stonden maatregelen die er voor moeten zorgen dat Geel de komende jaren financieel gezond blijft en dat een dat we een stevige basis kunnen leggen voor de toekomst 

 

Het meerjarenplan steunt op vijf hoofddoelstellingen: 

  1. Geel werkt samen, sober, duurzaam en creatief om de financiële toestand gezond te houden en de groei van de stad veilig te stellen. 
  2. Geel werkt de efficiënte en servicegerichte organisatie verder uit. 
  3. Geel schept maatschappelijke kansen voor elke Geelse burger vanuit de Geelse zorgzaamheid. 
  4. Geel is de aantrekkelijkste stad in de Kempen. 
  5. Geel geeft haar ruimte vorm om haar inwoners in een veilige en leefbare omgeving te laten wonen en leven. 

 

ruimte creëren voor investeringen 

Zo mag de totale personeelskost voor minstens drie jaar niet meer stijgen.Dat betekent dat er minder personeel zal tewerkgesteld worden. Naakte ontslagen zijn er niet, maar in 2014, 2015 en 2016 worden pensioneringen niet meer vervangen. Geel zoekt ook naar goedkopere huisvestingsmogelijkheden voor de diensten. De personenbelasting en de onroerende voorheffing wordt niet verhoogd.

Ondanks de financiële beperkingen is er toch nog ruimte voor investeringen. Tot 2017 bedraagt het totale investeringsbedrag maximaal 10 miljoen euro per jaar. Geel investeert in informatisering en digitale kanalen om haar burgers nog beter van dienst te zijn. Het bestuur wil de burgers ook beter betrekken bij haar beleid.  

 

wonen en leven 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is na tien jaar aan herziening toe. Dat gebeurt in samenspraak met de Gelenaren. Betaalbaar en sociaal wonen krijgt de volgende jaren veel aandacht. Het bestuur zoekt naar een nieuwe locatie voor het containerpark en de Diftartarieven worden aangepast aan de oorspronkelijke 60-40 verhouding: de vervuiler betaalt 60%, het stadsbestuur 40%. Veilig en vlot verkeer blijft een topprioriteit. Het centrum moet vlot bereikbaar zijn zonder dat automobilisten de stad kunnen doorkruisen met de wagen. Het gebruik van de fiets wordt aangemoedigd. Een belangrijke investering is de aanleg van fietspaden langs beide kanten van Tessenderloseweg. Bijkomend legt de stad de stoepen in de Pas opnieuw aan. In de Europawijk, Laar, Lichtaartseweg, Oude Brugweg en Tessenderloseweg worden grootschalige rioleringswerken uitgevoerd. 

 

zorg en welzijn 

Kwetsbare doelgroepen, met speciale aandacht voor jongeren, worden extra begeleid. Verder wil het bestuur de zelfredzaamheid van burgers verhogen.  

Kinderopvang wordt uitgebreid. Vanaf januari 2014 start de Bengelbende met een proefproject kinderopvang in Stedelijke basisschool Geel Zuid (Zammel) en Vrije basisschool Ten Aard. Leerlingen van de scholen kunnen er op woensdagnamiddag terecht. Nog in 2014 start het lokaal bestuur met een centrum voor inclusieve kinderopvang. Kinderen met extra zorg worden zoveel mogelijk opgevangen binnen de reguliere kinderopvang.  

Dienstencentrum Luysterbos start met een boodschappendienst en wil meer senioren laten kennismaken met het aanbod van een dienstencentrum. De thuiszorgdiensten worden meer uitbesteed om een betere service te kunnen bieden. 

test

 

aantrekkelijkste stad in de Kempen 

De uitstraling van Geel wordt vergroot door projecten van stadsvernieuwing op elkaar te laten aansluiten. Ecodroom wordt afgewerkt. Nieuwe projecten besteden aandacht aan sportinfrastructuur ter hoogte van Axion, De Leunen en Schuttershof. Het bestuur maakt plannen voor de ontwikkeling van het binnengebied Nieuwstraat. Een centrummanager stimuleert de ontwikkeling van handel in het centrum.  

 

onderwijs en werken 

Geel geeft de sociale economie extra kansen door de inschakeling van werkkrachten uit deze doelgroep te bevorderen. Samen met bedrijven wordt gewerkt aan duurzame tewerkstelling. De banden tussen onderwijs en de arbeidsmarkt worden versterkt. De school in Winkelomheide wordt uitgebreid. Investeringen in het kunstonderwijs zorgen voor een aanbod dat inspeelt op nieuwe trends. 

 

gezellige kleinschalige activiteiten 

Geel staat ervoor bekend dat er altijd wel iets te beleven is. Regelmatig worden kleinschalige activiteiten georganiseerd onder meer op het marktplein. In 2014 is Geel als Barmhartige Stede gaststad voor de European Special Olympics voor personen met een handicap. Ook Zuidergekte krijgt in 2014 een nieuwe editie. In 2014 worden de twee wereldoorlogen herdacht met specifieke aandacht voor de situatie van Geel. Geel organiseert niet alleen zelf maar ondersteunt verenigingen en buurten om zelf hun ding te doen zodat de stad bruist van activiteit.  

 

sport, toerisme en erfgoed 

De sportvoorzieningen in Axion en De Leunen worden verbeterd en waar mogelijk uitgebreid. Het bestuur ontwikkelt een digitaal stadsspel en promoot hoeve- en streekproducten. Geel houdt haar rijke geschiedenis levend door het erfgoed op een eigentijdse manier te bewaren en te tonen aan de volgende generaties. In 2015 komt er een nieuwe editie van de Dimpnadagen.

Gepubliceerd in Geels Nieuws